บริษัท สตาร์วอลล์ จำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 มีนโยบายให้ความสำคัญกับสุขอนามัยที่จะทำให้การผลิตอาหารมีความปลอดภัยและมีคุณภาพต่อผู้บริโภค ด้วยการคิดค้น ออกแบบวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพ GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) และ ISO 9000 

สตาร์วอลล์ได้ริเริ่มการออกแบบและประดิษฐ์ชุดโครงอลูมิเนียมที่มีอุปกรณ์ปิดครอบหมุดย้ำเพื่อมิให้ เป็นจุดหมักหมม ก่อเกิดเชื้อโรคสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ด้วยรูปแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ของสตาร์วอลล์ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เป็นรายแรก พร้อมเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน STARWALL® ในปี พ.ศ. 2543

สตาร์วอลล์ได้บุกเบิกชุดโครงอลูมิเนียมด้วยการชุบเคลือบผิวสีครีมด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีในปี
พ.ศ.2546 จนกระทั่งได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ห้องเย็น และห้องสะอาด นอกจากนี้สตาร์วอลล์ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมความเย็น อาทิเช่น วาล์วปรับแรงดันอากาศ ระบบป้องกันน้ำแข็งเกาะธรณีประตู อุปกรณ์ประตู และอื่นๆ ซึ่งต่อยอดจากเดิมภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน STARCO®

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสตาร์วอลล์ให้รองรับกับมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น จึงมีการปฏิรูปวัสดุปิดครอบชุดโครงอลูมิเนียม ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการประกอบติดตั้ง ตลอดจนปัญหาการเกิดเชื้อราสะสม และสตาร์วอลล์ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ใหม่อีก 1 ฉบับ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านการทดสอบและรับรองคุณสมบัติทางกลจาก 3 สถาบัน อันได้แก่
  1. Faculty of Engineering Chulalongkorn University
  2. Thailand Institute of Scientific and Technological Research
  3. Electrical and Electronics Institute
ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องให้ทันยุคสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้งานบริการในด้านการประกอบติดตั้งหรือบริการหลังการขายซึ่งบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญไม่ด้อยไปกว่ากัน ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงาน (วิศวกร หัวหน้าช่างติดตั้ง และระดับปฏิบัติการ) ให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยความจริงใจที่เรามอบให้แก่ลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่จวบจนทุกวันนี้